ΑΡΘΡΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & MARKET INSIGHTS

Επιλέξιμες Δαπάνες και Ενισχύσεις στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

Outstream Laboratory® on April 6, 2022

Έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος «Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» με σκοπό να δείξει το δρόμο για ένα πιο σύγχρονο και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τους τομείς επιδότησης και τους οικονομικούς κλάδους που προκρίνει και οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι: ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, η απασχόληση με εξειδικευμένο προσωπικό, η πράσινη μετάβαση, το νέο και καινοτόμο επιχειρείν, η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και γενικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μάλιστα, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, όπως σημειώνει σε άρθρο του στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο φοροτεχνικός συνεργάτης του επιμελητηρίου, Θράσος Μίαρης, είναι σπουδαίο το ότι επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο νόμο. Η  αξιολόγηση προβλέπεται εντός 45 ή ακόμη και εντός 30 ημερών (για ειδικές περιπτώσεις), ενώ προβλέπεται η ενεργή εμπλοκή των πιστοποιημένων -μέσω ειδικού μητρώου- Ορκωτών Ελεγκτών.

Δικαιούχοι, Ποσά και Είδη Ενισχύσεων

Αναφορικά με τους δικαιούχους των ενισχύσεων, συναντάμε τα πιο συνήθη επιχειρηματικά σχήματα, όπως εμπορικές εταιρίες, υπό ίδρυση και υπό συγχώνευση εταιρίες, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, συμπράξεις, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, παραγωγικές οργανώσεις και ατομικές εταιρείες. Πρέπει βέβαια να είναι φορείς εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια, ή να έχουν υποκατάστημα εντός της.
Στις ενισχύσεις που παρέχει ο νέος νόμος περιλαμβάνονται η φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του σχεδίου, για πρώτη φορά η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (γνωστό ως Leasing), η επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Αξίζει να επισημανθεί επίσης, ότι οι ενισχύσεις αυτές είναι αυξημένες κατά 5%-15%  συγκριτικά με τα ποσοστά που παρείχε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.
Το δε χρηματοδοτικό σχήμα κυμαίνεται:
* για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 50% έως 70%
* για τις μεσαίες επιχειρήσεις από 40% έως 60%
* και για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 30% έως 50%.
Σημειώνεται, ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000 ευρώ, ενώ για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων, απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο είναι:
* 1 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις
* 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις
* 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
* 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
* 50.000 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ), Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του νόμου περιλαμβάνουν ειδικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς είναι οι μόνες που θα λαμβάνουν το κίνητρο της επιχορήγησης, έναντι των μεσαίων και μεγάλων οι οποίες θα λαμβάνουν φορολογική απαλλαγή, επιδότηση μισθολογικού κόστους και χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). Ειδικό καθεστώς ενίσχυσης όμως, καθιερώνεται και για νέες επιχειρήσεις, χωρίς να ανταγωνίζονται υφιστάμενες οντότητες (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) όπως γινόταν άλλωστε στο παρελθόν.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Με το νόμο 4887/2022, επιχορηγούνται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και αναλυτικότερα δαπάνες για:
* Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών τους χώρων, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
* Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού,όπως κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμού επιχειρηματικής εγκατάστασης.
* Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
* Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, των οποίων αποκτάται η χρήση.
* Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων(όχι κτίρια), αλλά και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, χρηματοδοτούνται επενδυτικές δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού,
* Δαπάνες για μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
* Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, όπως και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δε μπορούν να υπερβούν το 30% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

go to top of page